[English]
صفحه نخست | پرسشهای متداول |  نقشه سایت   |  ارتباط با ما


اعضاء حقوقی
اساسنامه انجمن

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- معاونت پژوهشي
دفتر انجمنهاي علمي ايران
اساسنامه انجمن الكتروشيمي ايران
فصل اول- كليات و اهداف
ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي الكتروشيمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي الكتروشيمي، انجمن الكتروشيمي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.
ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.
تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به ا طلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.
ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- وظايف و فعاليتها:
ماده 5: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده ‌(1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي
با علم الكتروشيمي سر و كار دارند.
2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و
برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني با توجه به تكنولوژي نوين اطلاع‌رساني.
5-5- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.
7-5- همگاني كردن علم الكتروشيمي با استفاده از فناوري‌هاي نوين.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:
1-6- عضويت پيوسته
مؤسسات انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته شيمي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته درآيند.
2-6- عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6 عضويت دانشجويي
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي علوم پايه و فني و مهندسي به تحصيل اشتغال دارند.
4-6- عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي الكتروشيمي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن در‌آيند.
تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن در‌آيند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط
هيئت مديرهتعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.
فصل چهارم: اركان انجمن
ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:
الف: مجمع عمومي ب: هيئت مديره ج: بازرس

الف: مجمع عمومي
ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
2-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.
3-10- در صورتي كه جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت آراء بصورت مكاتبه‌اي- براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود- اخذ خواهد شد.
تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرسان تصريح نمايند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.
تبصره 4: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي عادي است و تصميمات با
نصف به علاوه يکمعتبر است.
ماده 11: وظايف مجامع عمومي
الف- مجمع عمومي عادي
- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان
- تصويب خط مشي انجمن
- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرسان
- عزل هيئت مديره و بازرسان
- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن هيئت مديره
ب- مجمع عمومي فوق‌العاده
- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
- تصويب انحلال انجمن
تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.
تبصره 2: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.
تبصره 3: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرسان كانديدا كرده‌اند.
پ- هيئت مديره
ماده 12: هيئت مديره انجمن مركب از هفت عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر
3سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.
1-12- حداکثر 2 نفر از اعضا مشمول قاعده مذکور در صورت کسب حداقل 3/4
  آرا مي توانند براي يک دوره ديگر به عضويت هيئت مديره در آيند.
2-12- هيئت مديره حداكثر تا يكماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.
3-12- كليه اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس يا نائب رئيس و خزانه‌دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس يا دبير انجمن معتبر است.
4-12- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.
5-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.
6-12- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.
7-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
8-12- در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
9-12- شركت بازرسان در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:
1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
3-13- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.
4-13- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.
5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي گزارش در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل ادادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8-13- اجراي طرح‌ةا و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن
9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي
10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
13-13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.
تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ج ـ بازرسان
ماده 14: محمع عمومي عادي دونفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت
3سال انتخاب مي‌نمايد.
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.
1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن
براي اطالع مجمع عمومي
3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير‌مالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد.
فصل پنجم ـ گروههاي علمي انجمن
ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.
1) گروههاي تخصصي
2) كميته آموزش و پژوهش
3) كميته انتشارات
4) كميته آمار و اطلاعات
5) كميته پذيرش و روابط عمومي
6) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1-16- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌ةاي ديگري كه برحسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.
فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضويت اعضا
2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فورش كتب و نشريات علمي
3-17- دريافت هدايا و كمكها
4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن ضرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18: درآمدها و هزينه‌ةاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.
ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.
ماده 20: هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.
ماده 21: كليه مدارك و پرونده‌مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سيساسي را ندارند.
ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول انجمن را به نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
ماده25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 24 ماده، 48 زير ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

   طراحی و اجرا : شرکت آداک                                         کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن الکتروشیمی ایران محفوظ است.